Ułatwienia dostępu

REGULAMIN ZWIEDZANIA

REGULAMIN ZWIEDZANIA

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem

Oddziału Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

 

 

§1

Informacje ogólne

1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach.

2. Nie zaleca się zwiedzania Muzeum przez dzieci poniżej 12. roku życia. Dopuszcza się możliwość zwiedzania przez młodsze dzieci szkolne pod opieką osoby dorosłej.

3. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

4. Teren Muzeum we wsi Chełmno jest czynny dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 9–15.

5. Teren Miejsca Pamięci w lesie rzuchowskim jest otwarty dla zwiedzających.

6. Ostatnie wejście na teren Muzeum w Chełmnie możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem.

7. Muzeum jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy. Wykaz dni dostępny jest na stronie internetowej Muzeum.

8. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Muzeum uzyskać można w punkcie obsługi  zwiedzających oraz na stronie internetowej Muzeum.

9. Muzeum nie prowadzi szatni ani przechowalni bagażu.

§2

Zwiedzanie z przewodnikiem

1. Możliwe jest zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Osoby indywidualne bądź grupy zorganizowane spoza Polski, w tym grupy zorganizowane młodzieży izraelskiej, mogą skorzystać z usługi przewodnika posługującego się językiem angielskim. Aktualny cennik usługi przewodnickiej dostępny jest na stronie internetowej Muzeum.

2. Chęć skorzystania z usługi przewodnickiej należy zgłosić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

3. Usługa przewodnicka w soboty i niedziele dostępna jest jedynie na terenie Muzeum we wsi Chełmno.

4. Dopuszcza się możliwość zwiedzania z przewodnikiem nie będącym pracownikiem Muzeum wyłącznie za zgodą dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie bądź kierownika Oddziału w Chełmnie. Sekretariat Muzeum w Żabikowie: tel.: +48 61 813-06-81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Muzeum w Chełmnie: tel.: +48 63 271-94-47, 695 003 137, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zwiedzanie z przewodnikiem zewnętrznym możliwe jest po dokonaniu opłaty w wysokości 100 zł za grupę powyżej 10 osób lub 10 zł za osobę w grupie poniżej 10 osób. Opłaty dokonuje się w kasie Punktu Obsługi Zwiedzających.

§3

Przepisy porządkowe

1. W Muzeum należy zachowywać się z powagą, a zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru nekropolii i miejsca pamięci.

2. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników i innych pracowników Muzeum, w tym ochrony placówki.

3. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

  • używania otwartego ognia i palenia tytoniu
  • zapalania świeczek i zniczy (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc)
  • dotykania eksponatów
  • hałaśliwego zachowywania się
  • spożywania produktów żywnościowych
  • używania telefonów komórkowych w obiektach zabytkowych i budynkach ekspozycyjnych
  • wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa asystującego)
  • zwiedzania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • wykonywania lotów dronem bez zgody dyrektora Muzeum.

Zasady dotyczące fotografowania i filmowania

W Muzeum obowiązują następujące zasady dotyczące tworzenia i utrwalania utworów fotograficznych i audiowizualnych (w tym filmowych):

1. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

2. Utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum, nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych.

3. Utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum, nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

4. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum, w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Zwiedzający są informowani o następującym:

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, ma na uwadze pamięć o ofiarach obozu, realizuje cele zawarte w Ustawie z dnia z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, a także realizujec zadania określone w statucie Muzeum, w szczególności w zakresie gromadzenia, utrzymania, przechowywania i konserwacji zbiorów związanych z historią niemieckiego obozu zagłady Kulmhof oraz zadania związane z utrzymaniem we właściwym stanie terenu byłego obozu wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, jak również zadania dotyczące udostępniania zbiorów dla celów naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, edukacyjnych. Muzeum oświadcza, że każde działanie godzące w dobre imię tych miejsc oraz naruszające pamięć tych, którzy zginęli w obozie, niezgodne z celami wyżej opisanymi lub polegające na realizacji celu innego niż wyżej opisane nie korzysta z ochrony i stanowi naruszenie prawa.

Zasady organizowania ceremonii upamiętniających towarzyszących zwiedzaniu Muzeum

1. Do przeprowadzenia uroczystości upamiętniających ofiary niemieckiego obozu zagłady Kulmhof przez grupy zorganizowane wymagane jest uzyskanie zgody dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

2. Organizatorzy i uczestnicy ceremonii zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Muzeum oraz respektowania poleceń pracowników instytucji.

3. Przeprowadzenie ceremonii upamiętniającej możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym przez dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie miejscu i za okazaniem uzyskanego pozwolenia na jej zorganizowanie. Organizowane ceremonie nie mogą utrudniać zwiedzania Muzeum innym turystom, blokować trasy zwiedzania i dostępu do poszczególnych obiektów i pomników.

4. Organizatorzy ceremonii zobowiązani są do jej przeprowadzenia w sposób, który zapewni realizację powyższego wymogu.

5. Organizator informuje Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oraz Oddział w Chełmnie o dacie, godzinie rozpoczęcia i zakończenia ceremonii oraz liczbie jej uczestników. Wymagane jest w tym względzie powiadomienie pisemne co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem ceremonii wysłane na adres Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. W Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem obowiązuje całkowity zakaz organizowania niezgłoszonych ceremonii.

 


Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie